Oglasna ploča HJS-a

Sjednica Izvršnog odbora održana je u Zadru, 11. ožujka 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice:
Pojedinačni popis imovine na dan 31.12.2016.
Slijedeće jedrilice su u planu za donaciju korisnicima, uz plaćanje obveznog PDV-a skladu sa prethodnim odlukama Izvršnog odbora: 470 – Trogir, 49er – Uskok, Laser – Mornar.
Navedeni korisnici se moraju očitovati u roku 15 dana od objave odluke, u suprotnom Izvršni odbor će donijeti odluke o daljnjem raspolaganju jedrilicama. Izvršiti će se pregled i procjena stanja i vrijednosti kontejnera u Lori.
Planovi i prijedlozi Vijeća za natjecanje
Redovni program raspodjela sredstava 2017. godine
Predsjednik VZN-a- Edo Fantela je izložio plan i program, te će još jednom pozvati klubove na dostavu preciznog plana. Izvršni odbor će na narednoj sjednici odlučivati o usvajanju konačnog Financijskog plana u Redovnom programu za 2017. godinu. Kao privremena mjera odobrava se refundacija sredstava za nastup na SK Miami za JK Mornar i JK Labud te akontacija za regatu u Palmi za JK Labud.
Državna prvenstva u naredne 4 godine
U narednom periodu donijet će se nacrt za raspisivanje natječaja za organizaciju državnih prvenstava u naredne četiri godine. Prvenstveno se radi na odabiru pravog termina. Prijedlog je da se sa organizacijom PH AOC okvirno ide u svibnju, o čemu će se dodatno raspravljati.
Klasa Optimist
Predsjednik VZN-a izložio je alternativni program kriterijskih regata za Optimiste po principu 5+2 regate na području sjevera i juga, u dva kvalifikacijska ranga, te se isti uspoređuje sa dosadašnjim principom kriterijskih natjecanja koji je prva opcija za daljnji nastavak natjecanja. Edo Fantela sastaviti će dopis u vezi kriterija za Optimiste, koji će se poslati svim predsjednicima klubova na očitovanje.
Temeljem Članka 33.(4). po prijedlogu VZN-a, Izvršni odbor imenuje Ronalda Špišića tajnikom klase Optimist.
Izborni sustav Tokio 2020
Predsjednik VZN-a izložio je nacrt sustava, koji će se pripremiti za usvajanje do iduće sjednice.
Obrazovanje trenera u suradnji sa HOO-HOA / KIF
Uputiti će se poziv klubovima radi procjene broja polaznika, radi planiranja novog ciklusa obrazovanja u suradnji sa HOA.
Kategorizacija sportaša – obavezna naplata upravnih pristojbi od 16.03.2017.
Prima se na znanje odluka HOO-a temeljem mišljenja Porezne uprave.
Naknadno uvrštenje regate – zahtjev HR ORC udruge
Obzirom na okolnosti sa terminima i regata je u sustavu kriterijskog natjecanja za kup, odobrava se naknadno uvrštenje u Kalendar HJS-a za 2017. godinu.
Osnivanje pododbora sukladno Statutu HJS-a
Osniva se Pododbor za sportske luke i za predsjednika pododbora imenuje se Janko Brnardić. Izvršni odbor će imenovati članove iz Pule, Zadra, Splita i Dubrovnika. Pododbor će se baviti problematikom koji imaju klubovi članovi HJS-a kod koncesija i drugih zakonom utvrđenih regulativa, a ne sagledavaju probleme koji imaju sportski klubovi.
U narednom periodu planira se i osnivanje Pododbora za školstvo i Pododbora za poreze u sustavu sporta i neprofitnih organizacija.
Prima se na znanje dopis JK Split u vezi angažiranja trenera za Milana Vujasinovića. HJS nema u planu angažiranje trenera prema svom programu, dok je u programu HOO-a za HJS angažiran maksimalan broj trenera.

Predsjednik Hrvatskog jedriličarskog saveza (HJS) Zlatko Taritaš sazvao je za subotu, 11. ožujka 4. sjednicu Izvršnog odbora HJS-a. Izvršni odbor će razmatrati prijedloge Vijeća za natjecanje za tekuću i naredne godine. Na dnevnom redu je plan raspolaganja imovinom HJS-a te suradnja sa Hrvatskom olimpijskom akademijom HOO-a i Kineziološkim fakultetom odnosno obrazovanje i usavršavanje trenera u jedrenju.
Na 3. telefonskoj sjednici Izvršnog odbora donijeta je odluka o produženju ugovora za najam prostorija ureda HJS-a do 2022. godine.

Sjednica Izvršnog odbora održana je u Zagrebu, 6. veljače 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.
Izvršni odbor je po prijedlogu predsjednika stručnih tijela imenovao članove stalnih stručnih tijela. Vijeće zbora sudaca: Ted Weidlich i Nena Marelich Iushich i Vijeće odbora premjerača: Josip Jospić i Denis Marinov. Prima se na znanje informacija sastava Odbora za žalbe VZS-a: Josip Vehovec predsjednik, Franco Battistin, Neven Baran, Zoran Grubiša i Tonko Petešić

Članstvo HJS-a:
Jedriličarsko brodarski klub Lastovo primljen je u članstvo, a JK Tramontana prema rješenju Ureda državne uprave pripojio se Jedriličarskom klubu Jugo i prestao postojati, te se briše iz popisa članova HJS-a.

Popis imovine na dan 31.12.2016.
Potrebno je za narednu sjednicu pripremiti popis jediničnog stanja imovine, kako bi se sukladno prethodnim odlukama izvršio otpis neupotrebljivog sukladno zakonu ili donacija na klubove uz pokriće PDV-a.

Kalendar 2017
Daske Slalom – PU Peliška jedra Orebić, 20-24. lipnja, 2017. - Izvršni odbor usvaja prijedlog klase neolimpijske daska i kandidaturu PU Peliških jedara za organizaciju PH Slalom.
Šljuka – JK Plav Krk, 23-25 lipanj, 2017. – usvaja se kandidatura za organizaciju PH po dogovoru sa klasom Šljuka.

Molba za oslobađanje od plaćanja pristojbe za naknadnu prijavu u Kalendar – JK Podstrana
Izvršni odbor usvaja argumente kluba za oslobađanje od plaćanja pristojbe za naknadno uvrštenje, te uvrštava regatu IFCA Grand Prix u Kalendar HJS-a za 2017. godinu.

Planovi stručnih tijela

Usvaja se usklađeni financijski plan VZS-a sa sredstvima odobrenim od Izvršnog odbora i Skupštine HJS-a. Prima se na znanje popis sudaca predviđenih za program razmjene sudaca u okviru financijskog plana.

Prijedlozi VZN-a: Usvaja se prijedlog da se za skrb oko organizacije nastupa na Olimpijskim igrama mladih – Buenos Aires 2018 imenuju: Ivica Dolenc ispred Izvršnog odbora i Damir Čargo ispred Vijeća za natjecanje.
Usvaja se prijedlog da se za 2018. godinu ponovo uvrsti PH za prijelazne klase na popis državnih prvenstava u jedrenju, te je potrebno razraditi dodjele titula i naslova prvaka u odnosu na uzrasne kategorije, prvenstveno u Laser Radialu.
Usvaja se prijedlog da se od 2018. godine za PH AOC seniori i juniori, natječaj raspiše temeljem organizacije natjecanja u četverogodišnjem razdoblju.

Konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora održana je u Zagrebu, 4. siječnja 2017. godine. Sjednici su prisustvovali Zlatko Taritaš predsjednik i članovi Izvršnog odbora Gea Barbić, Ivica Dolenc, Petar Kopanica, Marko Matić i Robert Sandalić, Ivo Jaić tajnik i Edo Fantela. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.


Ukratko o odlukama sa 1. sjednice:
Za dopredsjednicu/ka Izvršnog odbora imenovani su Gea Barbić i Zoran Popović.
Za predsjednika VZN-a imenuje se Edo Fantela. Po njegovom prijedlogu imenuju se članovi: Damir Čargo, Josip Golem, Vedran Mandić i Damir Nakrst. Za predsjednika VZS-a imenuje se Miroslav Bjelajac i za predsjednika VOP-a imenuje se Zoran Grubiša.
Članovi Izvršnog odbora podijeliti će naknadno zaduženja po određenim područjima. U raspravi se daje naglasak na radu sa mladima, počevši od kadeta, te suradnja sa međunarodnim tijelima od udruženja klasa do World Sailinga i Eurosafa.

Prijedlog imenovanja trenera u program HOO-a
Temeljem poziva i roka zadanog od HOO-a, na prijedlog predsjednika VZN-a Ede Fantele, Izvršni odbor prihvaća prijedlog imenovanja trenera jedriličara Šime Fantele i Igora Marenića (OI zlato), Tonča Stipanovića (OI srebro) i Ivana Kljakovića Gašpića (OI 5 mjesto) u program HOO-a.
U Program angažiranja trenera HJS će predložiti: Edu Fantelu, Jozu Jakelića i Tonča Antunovića.

Sažeta informacija o stanju računa HJS-a - Izvršni odbor prima na znanje informaciju o stanju računa, potraživanjima i ugovornim obvezama koje je u skladu sa planom HJS-a.

Novi Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora
Prima se na znanje novi Ugovor o zakupu poslovnog prostora u dijelu vlasništva Nikole Deškovića (*ispravljeno 10.1.2017, Nikola umjesto Žarko) koji koristi HJS i kojim se povećava cijena najma. Predsjednik će o navedenome razgovarati sa najmodavcem.

Svečana dodjela priznanja za 2016 godinu
Svečana dodjela priznanja za 2016 godinu, pod nazivom Veliki dan hrvatskog jedrenja, održati će se u Zagrebu dana 7. veljače 2017. Dodjela priznanja za najbolje rezultate u 2016. godini planirano je u Hotelu Panorama. Temeljem prijedloga na sjednici Predsjednik će sastaviti konačnu listu uzvanika.

Putni troškovi članova tijela HJS-a
Putni troškovi članova tijela HJS-a definirani su aktom HJS-a - Odluka o službenom putovanju i putnim troškovima i Posebnom odlukom o službenom putovanju i putnim troškovima.
Predsjednik neće koristiti pravo na putne troškove, te apelira na članove Izvršnog odbora i druga tijela da se troškovi koliko god mogu racionaliziraju.

Naredna sjednica Izvršnog odbora planira se u Zadru dana 19. siječnja, u 16.00 sati.

U Krku je u domaćinstvu JK Plav, u subotu 10. prosinca održana Redovna i Izborna sjednica Skupštine HJS-a. Zastupnici su birali predsjednike i članove tijela Skupštine u novom četverogodišnjem mandatu 2017-2020.

Za predsjednika je izabran Zlatko Taritaš (Sveti Krševan Zadar), a prema njegovom prijedlogu za članove Izvršnog odbora izabrani su: Gea Barbić (Vega Pula), Ivica Dolenc (Karkadur, Medulin), Petar Kopanica (Punat) Marko Matić (Trogir), Zorna Popović (Val Šibenik) i Robert Sandalić (Punta Bajlo Zadar).

Predsjednik Skupštine je Vilim Nakrst (Optimist, Opatija) i dopredsjednik je Janko Brnardić (Siscia Sisak)

Predsjednik Nadzornog odbora je Milan Odak (Uskok Zadar) i članovi Đulijano Kos (Kvarner, Rabac) i Prvenko Bušelić (Bura, Makarska).

Predsjednik Stegovne komiisje je Aljoša Gatin (Zagreb) i članovi Berislav Manestar (Plav Krk), Darko Marenić (Reful Cres), Milko Volarić (Galeb Kostrena) i Elvis Ačko (Dobro more Zagreb).

Na Redovnoj sjednici Skupštine zastupnici su usvojili izvještaje svih tijela Skupštine: Predsjednika HJS-a, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije. Usvojen je Financijski plan za 2017. godinu. Skupština je potvrdila i usklađenje Poslovnika Skupštine sa novim Statutom HJS-a.

Slijedeća Redovna sjednica Skupštine održati će se u Splitu, u organizaciji JK Mornar 9. prosinca. 2017.