Oglasna ploča HJS-a

Održana je u Šibeniku, 5. studenog 2020. godine. Prisutni iz Izvršnog odbora Zlatko Taritaš predsjednik, Zoran Popović dopredsjednik, Ante Mlikota i Robert Sandalić. Opravdano odsutni: Gea Damjanović dopredsjednica i članovi Ivica Dolenc i Petar Kopanica. Prisutni: Ivo Jaić tajnik i Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

Usvojen je zapisnik prethodne sjednice i potvrđene odluke između dviju sjednica.
Dana 1.10.2020. - Produženje Ugovora o namjenskom trošenju sredstava iz programa sufinanciranja trenera HJS-a za stručni rad sa EOK Elenom Vorobevom sa trenerom Tončem Antunovićem i JK Split do 31. kolovoza 2021. godine.
Dana 14.10.2020. - Imenovanje Pododbora za popis imovine. Povjerenstvo imenovano u sastavu: Josip Višić predsjednik, Marko Bertolino član i Lana Tosti član razrješuju se dužnosti provođenja inventure, te se za organizaciju i obavljanje popisa imenuje novo povjerenstvo za popis u slijedećem sastavu: Zvonko Jelačić, JK Zenta – predsjednik, Krešimir Rudolfi, JK Strožanac – član, Dora Radić, ured – tajnica Pododbora – član.

Kontejner primopredaja
Primopredaja kontejnera izvršena je dana 24.9.2020. te je sastavljen zapisnik o primopredaji. Kontejner je na primjeren način uskladišten na lokaciji JK Uskok u Zadru.

Pregled realizacije Financijskog plana HJS-a
Realizacija na dan 1.11.2020. (prihodi, rashodi, programi)
Izvršen je uvid u realizaciju Financijskog plana na dan 1.11.2020 – realizacija 77% priliva i 75% odljeva. U planu je potrebno ispraviti prikaz realizacije kod jedriličara koji su potrošili sredstva u prvom djelu godine više nego što bi im bilo dodijeljeno rebalansom u lipnju (jedriličari/ke Josip Olujić, Elena Vorobeva i Palma Čargo). Sredstva su trošena sukladno ranije usvojenom planu, te je realizacija opravdana radi odlaska na natjecanja početkom godine.
Uvidom u plan i prema informacijama iz ureda HJS-a, svi korisnici programa su upoznati sa aktualnom situacijom i stanjem realizacije te se očekuje potpuna realizacija plana.
Djelatnici Ureda Saveza će do 20.11.:
- izraditi analizu priliva od članarina i pristojbi te to dostaviti na uvid;
- kontaktirati sve klubove koji nisu platili članarinu i zatražiti ih da pošalju očitovanje o razlozima neplaćanja i mogućim varijantama plaćanja.
Sa datumom 31.12.2020. HJS zatvoriti će zatvoriti račun na Zagrebačkoj banci i nastaviti poslovati isključivo preko ERSTE banke.
Preuređenje prostorija HJS-a: Izvršen je uvid u plan i realizaciju troškova preseljenja, te stanje i isplate građevinskih situacija i investicijskog kredita. Izvršena je primopredaja i okončani obračun izvedenih radova, te će se sukladno ugovoru izvršiti konačna isplata.

Program HJS/RU jedrenje kod HZTK
O ovoj točki dnevnog reda vezane na program i osigurana sredstva HZTK te prijedlozima klase RU jedrenja: djelatnici Ureda će pripremiti materijale za telefonsku sjednicu IO koja će se održati prije kraja 11. mjeseca 2020. Materijali moraju sadržavati pregled realizacije u 2020. te plan za 2021.

- Da bi dobili sredstva od HZTK-e potrebno je izraditi Prikaz planova realizacije Programa HJS-a sukladno propisanoj natječajnoj dokumentaciji HZTK-e. Nakon što HZTK odobri sredstva HJS-u ista treba planski prikazati i pratiti realizaciju na način koji je uobičajen u HJS-u.
Sredstva HZTK treba planirati i realizaciju pratiti na jednak način kao i sredstva HOO.
U prilivu i odlivu (realizaciji) treba razlikovati:
a) Proširenje kadrovske i materijalne osnove klase RU jedrenja (nabava opreme za klubove, opremanje regatnih polja, školovanje i seminari, …..);  na prijedlog Skupštine klase usvaja IO Saveza;
b) Sportska djelatnost klase (domaća i međunarodna natjecanja, treninzi i pripreme)  raspodjelu sredstava u dogovoru sa tajnikom klase RU jedrenja predlaže VZN (jedan član VZN-a je obavezno predstavnik RU jedrenja) a usvaja IO Saveza;
c) Naknada plaće pomoćnice tajnika HJS za provođenje programa HZTK-a (prema dogovoru sa tajništvom HZTK);
d) Materijalni troškovi ureda HJS (1/4 – 1/6 godišnjih troškova Ureda).

Sufinanciranje nacionalnih prvenstava Ministarstva turizma i sporta – program SDUS
PH održana u razdoblju 20.7. do 5.8 za klase 420, 49er, 49er FX, Laser 4.7, Laser Standard, Optimist flotno i ekipno sufinancirana su sredstvima Državnog proračuna za 2020. godinu (COVID-19) prema programu Središnjeg državnog ureda za sport. Rekapitulacija troškova sa prvenstva i donošenje odluke o visini iznosa refundacije po klubu: dodatno je zatražena refundacija troškova sa PH do 12 godina. Nalaže se tajniku da zajedno sa predsjednikom VZN-a zatvori projekciju troškova i izvrši realizaciju programa SDUS-a do 1. prosinca 2020.

Redovna i izborna Skupština HJS-a u Zadru 12.12.2020.
Odluka o održavanju sjednice obzirom na situaciju sa pandemijom.
Dnevni red Redovne i Izborne sjednice Skupštine, usvajaju se kao i prethodnih godina.
Pozivi na sjednicu Skupštine uputiti će se uobičajeno, a organizator JK Uskok u kontaktu je sa lokalnim stožerom, te će članstvo na vrijeme biti obaviješteno o održavanju sjednica.

Odgovor klubovima na žalbe sa PH optimist
Izvršni odbor razmatrao je prigovore na proglašenje rezultata na PH za klasu Optimist 2020. godine, te je nakon konzultacija sa stručnim tijelima HJS-a, većinom glasova donio odluke koje će dostaviti klubovima.

Razno
Dopisi zaprimljeni od JK Trogir – revidiranje načina izračuna rezultata na PH BIC Tehno i dopisi posade Ivica Kostelić / Petra Kliba prosljeđuju se na VZN. Nakon zaprimanja mišljenja, Izvršni odbor će donijeti odluke.

Pozivamo klubove HJS-a da pristupe upisnom roku prijave regata u Kalendar 2021. do 01.12.2020., kada će se objaviti radna verzija. Formi za upis regata pristupate nakon logiranja za članove HJS-a. Nakon logiranja u rubrici REGATE U HR nalazi se poveznica za upis regata - Kalendar za 2021.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te sukladno čl. 5. st. 5. Zakona ¨obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom¨.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Hrvatskog jedriličarskog saveza

Službenik za informiranje

Ivo Jaić
Telefon: 021 345 788
E-mail: hjs@hjs.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

1. Putem pošte na adresu: Osječka 11, 21 000 Split
2. Putem elektronske pošte e-mail: hjs@hjs.hr

Obrasci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac za ponovo uporabu informacija

Hrvatski jedriličarski savez ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (N.N. 12/14 I 15/14).

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

2015 2016 2017 2018 2019 2020

U roku propisanom Statutom do 1. rujna 2020, zaprimljene su kandidature za izbor u Tijela upravljanja HJS-a:
Predsjednik HJS-a – 1 kandidat: Zlatko Taritaš, prijedlog JK Sveti Krševan
Podržan od 14 klubova: JK Horizont Poreč, JK Jugo Mali Lošinj, DK Karkadur Medulin, JK Labud Split, JK Medveščak Zagreb, JK Punat, JK Reful Cres, JK Sisicia Sisak, JK Sveti Filip i Jakov, JK Uskok Zadar, JK Val Šibenik, JK Vega Pula, JK Vihor Baška i JK Zagreb

Predsjednik Skupštine HJS-a –2 kandidata:
Neven Baran - prijedlog Istra Lovran
Aljoša Gatin - prijedlog JK Zagreb

Predsjednik Nadzornog odbora – 2 kandidata:
Vilim Nakrst - prijedlog JK Opatija
Zoran Popović - prijedlog JK Val Šibenik

U statutarnom roku nisu zaprimljeni prijedlozi kandidata za dopredsjednika Skupštine HJS-a, za članove NO (2 člana), predsjednika i članove (4 člana) Stegovne komisije.

Za uvrštenje na Dnevni red Skupštine zaprimljena su i tri podneska na koja će odnosna tijela HJS-a dati mišljenje i preporuke:

JK Optimist – Podnesak izmjene Statuta
JK Optimist – Podnesak na Pravilnik o verifikaciji
JK Opatija – Podnesak na Pravilnik Vijeća zbora sudaca

 

Održana je u Puntu na Krku, 24. kolovoza 2020. godine. Prisutni iz Izvršnog odbora Zlatko Taritaš predsjednik, Gea Damjanović dopredsjednica IO i članovi Ivica Dolenc, Petar Kopanica i Robert Sandalić. Opravdano odsutni: Zoran Popović dopredsjednik i član Toni Mlikota. Prisutni: Ivo Jaić tajnik, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Vilim Nakrst predsjednik Skupštine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

Usvajanje Zapisnika prethodne sjednice – usvaja se jednoglasno.
Predsjednik Skupštine Vilim Nakrst ima primjedbu na usvojeni Pravilnik Vijeća zbora sudaca. Smatra da je nova stavka u Pravilniku - pravo na troškove i naknade kontraproduktivna: Točka 6.1.C Pravilnika – „predsjednici RO i OZP imaju pravo na nadoknadu za suđenje uvećanu za pola zakonske dnevnice u RH.“ Vilim Nakrst će Izvršnom odboru dati pisani prigovor na Pravilnik VZS-a.

Potvrda odluka između dviju sjednica – odluke se potvrđuju jednoglasno
20.07.2020 - Svi članovi Izvršnog odbora prihvatili su tumačenje Statuta HJS-a od strane pravne službe Hrvatskog olimpijskog odbora vezano na kandidature i mandate – Pravna služba HOO dala je tumačenje u slučaju kada je zastupnik na funkciji u tijelima upravljanja HJS-a proveo manje od 4 godine – da li se smatra punim mandatom, odnosno da li je mandat predsjednika HJS-a koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora u koliziji po pitanju prava obnašanja dužnosti u dva mandata u slučaju da je kandidat prethodno bio član IO.
Članak 23. stavak 3. Statuta navodi da „mandat predsjednika traje četiri godine i može biti biran u najviše dva mandata“. Statut također navodi da je „Predsjednik ujedno predsjednik Izvršnog odbora i rukovodi njegovim radom“., te da mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i mogu biti birani u najviše dva mandata“ Slijedom navedenog izabrani Predsjednik saveza postaje i predsjednik Izvršnog odbora, a ne član Izvršnog odbora, te se u izboru Predsjednika ne može vezati mandat u kojem je ranije bio član Izvršnog odbora. Dva mandata su dopuštena Predsjedniku Saveza, odnosno predsjedniku Izvršnog odbora i dva mandata su dopuštena članu Izvršnog odbora, koji mogu biti dopušteni istoj osobi.
Nadalje, predsjednik Saveza je i predsjednik Izvršnog odbora. Nedvojbeno je da predsjednik ne postaje članom Izvršnog odbora, te funkcija člana Izvršnog odbora samo u jednoj godini mandata, pa i da je trajala puni mandat od 4 godine računa se mandatom člana Izvršnog odbora i niti jednom odredbom nije propisano da se broj mandata članova Izvršnog odbora i Predsjednika Saveza i predsjednika Izvršnog odbora međusobno zbrajaju u pogledu maksimalnog broja mandata koji jedna osoba može biti na funkciji. Temeljem članka 27. stavak 2. statuta navodi se da „mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine i mogu biti birani u najviše dva mandata“. Predsjednikom saveza se ne postaje kao član Izvršnog odbora, niti obrnuto. Niti se članom Izvršnog odbora postaje kao Predsjednik Saveza. Drugačiji je izbor tih funkcija, nema odredbi koje bi ukazivale na kumulativnost tih dviju funkcija.
11.08.2020. - Usvajaju se prijedlozi VZN-a.
TERMINI I ORGANIZATORI IZBORNIH REGATA ZA OPTIMISTE - EP U SLOVENIJI - 18.-25.10.20:
1. Izborna regata Organizator: JK Labud, , Termin: 04.- 06.09.2020. u Splitu
2. Izborna regata Organizator: JK Split, Termin: 11.- 13.09.2020. u Splitu
3. Izborna regata Organizator: JK Kvarner, Termin: 25.- 27.09.2020. u Rapcu

PLAN I TROŠKOVNIK ZA KLASU OPTIMIST DO KRAJA 2020. Prihvaća se prijedlog VZN – a za prenamjenu sredstava za trening kamp u Šibeniku planiran od 25.08. – 30.08.2020. i otkazan, u sredstva za pripreme reprezentacije neposredno prije početka EP u Sloveniji, te nastup na regati Prvenstvo Slovenije u terminu održavanja 18.09. 20.09.2020. uoči EP prvenstva za prva četiri dečka te prve tri djevojčice na izbornoj ljestvici na dan 14.9.2020.
DODATNA TRI MJESTA ZA EP OPTIMIST 18.10.-25.10.2020. Prihvaća se prijedlog VZN - a za tri dodatna mjesta za takmičare / takmičarke na Europskom prvenstvu klase Optimist koje će se održati od 18.10. – 25.10.2020. u Sloveniji.
Osnivanje Pododbora za zdravstvo HJS-a – imenovanje članova
Izvršni odbor, do kraja svog mandata, imenuje članove Pododbora dr. Vladu Ivančeva i fizioterapeuta Daria Karamatića na prijedlog predsjednika Pododbora dr. Nebojše Nikolića.

Članstvo
Prestanak članstva temeljem obavijesti Jedriličarskog kluba Gažul od 15.7 sukladno Članku 15. Statuta HJS-a. JK Gažul briše se iz članstva HJS-a.

Sufinanciranje nacionalnih prvenstava Ministarstva turizma i sporta – program SDUS
PH održana u razdoblju 20.7. do 5.8 za klase 420, 49er, 49er FX, Laser 4.7, Laser Standard, Optimist flotno i ekipno sufinancirana su sredstvima Državnog proračuna za 2020. godinu (COVID-19) prema programu Središnjeg državnog ureda za sport u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn.
Izvršen je uvid u dosadašnje zaprimljene obračune klubova i rekapitulaciju troškova sa prvenstava. Nakon zaprimanja svih obračuna donijeti će se odluka o visini iznosa refundacije po klubu. Pozivaju se klubovi na žurnu dostavu obračuna sa prvenstava.

Pregled realizacije Financijskog plana HJS-a
Izvršen je uvid u realizaciju plana HJS-a, posebno za programe HOO-a: Redovni i individualne te je nakon diskusije o upitnoj realizaciji do kraja godine što je uzrokovano pandemijom, zaključeno da će se do kraja rujna znati koje će se regate održati, a koje ne. Po potrebi donijeti će se nove odluke. Tajnik će dodatno provjeriti sa svim korisnicima programa način (korištenje rebalansa za opremu) i vrijeme realizacije programa do kraja godine.

Razno
- Zaprimljene su žalbe na rezultate sa PH flotno od JK Uljanik, JK Labud i JK Zenta, te prigovor na PH ekipno od JK Vega. Žalbe su proslijeđene na Vijeće zbora sudaca - Odbor za žalbe. Nakon zaprimanja predmetnog mišljenja Izvršni odbor će odgovoriti klubovima.
- Radi situacije uzrokovane aktualnom pandemijom, svi jedriličari korisnici programa Hrvatskog jedriličarskog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora, do daljnjeg se moraju javljati u ured HJS-a za svaku putovanje u inozemstvo. Najavu odlaska izvan Hrvatske potrebno je poslati na e-mail hjs@hjs.hr najkasnije dva dana prije putovanja.